พ.ย.
01

กิจกรรม Atomic Boy & Atomic Girl 2020

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Atomic Boy & Atomic Girl 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102278

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมออกแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102171

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไวน์ ณ PB Valley Khao Yai Winery

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไวน์ ณ PB Valley Khao Yai Winery ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นักศึกษาได้เรียนรู้สายพันธุ์องุ่นที่ใช้ทำไวน์แดงและไวน์ขาว กระบวนการหมัก การบ่ม และชิมไวน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102146

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว” จัดโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102091

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการตอบคำถามด้านจุลชีววิทยาอาหาร

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือการทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมนักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือการทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี และแผนการดำเนินงานสำหรับการบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี กิจกรรม ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชุมชน โดยมี ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ดร.นนธิยา มากะเต และ ผศ.กุลประภา ศรีหมุด เป็นวิทยากร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102009

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบไทและตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101964

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
29

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบไทและตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101823

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบไทและตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101692

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts