ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ

IDI

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัทไอดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง
วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 4405 ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สนใจแจ้งชื่อ มาที่ a_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=118

โครงการขับเคลื่อนศิษย์เก่า ก้าวสู่สังคมดิจิทัล มทร.ธัญบุรี

IC3กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทางระบบออนไลน์ http://regtraining.rmutt.ac.th:8080/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2549 3085 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0 2549 3025

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=114

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560 แก่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายเอกชัย กลิ่นกุสุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68683

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=106

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32

ว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68516

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=101

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

alumni

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=73

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคลทั่วไป

AlumnisciAlumnisci1

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=66

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อยรวม ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดการรับปริญญา60 ซ้อมใหญ่ รับจริง

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=96

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

20170905Stat_12โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการสาขาวิชาสถิติประยุกต์” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้อง ST1901 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54636

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=76

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน “ราชมงคลสืบสาน สงกรานต์ไทย”

songkranRMUTT2017

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=80

ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ “โครงการสอนฟรี 89 โรงเรียนทั่วประเทศ”

20161123

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=83