ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี นางสาวขนิษฐา เลาวิชุวกรนุกูล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=204

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล นูมหันต์ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี รุ่นที่ 7 ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

http://www.tabfund.sc.chula.ac.th/document/ประกาศทุน62.pdf

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=200

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=194

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=191

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม” ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาและศิษย์เก่า ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85169

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=186

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ

IDI

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัทไอดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง
วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 4405 ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สนใจแจ้งชื่อ มาที่ a_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=118

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับวิชาชีพเคมี ชีวิตประสบการณ์การเรียนการทำงาน การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า 5 ท่าน คือ คุณศุภวัฒน์ วาจาเกียรติ คุณทัศนพร อริยสุนทร คุณกรวิท ปัตตาจิตต์ คุณกฤษฏิญา พรหมจันทร์ และ คุณธิดารัตน์ เหล่าชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธีเปิด

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=129

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/21459

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=164

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/21162

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=168

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะจัดโครงการอบรมให้กับศิษย์เก่าและผู้ประกอบการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในชื่อ “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความปลอดภัยทางด้านอาหารแก่ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ระหว่างวันที่ 27-28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยการอบรมเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2005 เป็น 2017 โดยวิทยากรจากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน ทั้งนี้จะได้ทำการทดสอบ ทำแบบฝึกหัดจากผู้อบรมและเมื่อจบการอบรมจะได้รับใบ Certificate จากทางบริษัทครับ

การเดินทาง เดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในเช้าวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 6.30 – 7.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรถบัสมหาวิทยาลัยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางกลับ เดินทางกลับโดยใช้รถบัสของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน หากมีความประสงค์จะนำรถไปเองก็สามารถทำได้

ระยะเวลาการอบรม จะอบรมเต็มวันทั้ง 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะพักค้างคืนที่ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ห้องละ 2 ท่าน) จำนวน 1 คืน

หากสนใจสามารถลงทะเบียนตาม link ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeXriR6D6LryLKpD4…/viewform

ทางมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาและติดต่อกลับเพื่อยืนยันกับทุกท่านโดยตรงอีกที
รับจำนวนจำกัด 20 คนนะครับ 

DOCS.GOOGLE.COM

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=177