Author's posts

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=194

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=191

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=186

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=118

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดก …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=129

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=164

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/21162

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=168

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะจัดโครงการอบรมให …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=177

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการฝึกอบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=180

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำปี 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=172