Author's posts

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=118

โครงการขับเคลื่อนศิษย์เก่า ก้าวสู่สังคมดิจิทัล มทร.ธัญบุรี

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=114

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=106

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32

ว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=101

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=73

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคลทั่วไป

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=66

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อยรวม ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=96

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=76

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน “ราชมงคลสืบสาน สงกรานต์ไทย”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=80

ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ “โครงการสอนฟรี 89 โรงเรียนทั่วประเทศ”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=83