Author's posts

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์น่าน 2020”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=220

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี นางสาวขนิษฐา เลา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=204

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=200

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=194

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=191

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=186

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=118

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดก …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=129

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=164

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/21162

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=168