Category: ศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=200

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=194

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=191

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=106

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=73

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคลทั่วไป

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=66