Category: กิจกรรมศิษย์เก่า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=186

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดก …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=129

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=164

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการฝึกอบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=180

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำปี 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=172

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=76

ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ “โครงการสอนฟรี 89 โรงเรียนทั่วประเทศ”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=83

เสวนาศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์

กิจกรรมการเสวนาเสวนาศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=89

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=86

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2

วิธีการจองโต๊ะคืนสู่เหย้า โดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=54