กุมภาพันธ์ 2019 archive

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการฝึกอบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=180

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำปี 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=172