สิงหาคม 2019 archive

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=194

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=191

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=186