ธันวาคม 2019 archive

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี นางสาวขนิษฐา เลา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=204

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=200