ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ

IDI

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัทไอดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง
วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 4405 ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สนใจแจ้งชื่อ มาที่ a_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=118

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.