Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 — มิถุนายน 16, 2019
  2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 — มิถุนายน 14, 2019
  3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ — มิถุนายน 14, 2019
  4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ — มิถุนายน 14, 2019
  5. ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 — มิถุนายน 14, 2019

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มิ.ย.
16

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

Registration1-62

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://oreg2.rmutt.ac.th/registrar/home.asp ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน) วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปฏิทินปีการศึกษา 2562 แบบเดิม https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1551 Share

มิ.ย.
14

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

20190614sci_131

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปรับตัวเข้ากับการเรียนในยุคศตวรรษที่ี 21 รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77857 Share

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

20190614Datasci

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77839 Share

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20190614AppBio_06

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา และผศ.ดร.ชมภู่ ยิ้มโต กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77825     …

Continue reading »

มิ.ย.
14

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

WaiKruRMUTT2019

Share

มิ.ย.
14

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

20190613coopsci_02

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 Share

มิ.ย.
13

การประชุมเรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy

20190613sci_27

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy ระหว่างมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77796 Share

มิ.ย.
13

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

20190613sci

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทฐานะของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงทราบข้อมูลบริการ สวัสดิการ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ ของคณะแก่นักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77729 Share

มิ.ย.
13

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190612graduate

Share

มิ.ย.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันอาหาร

20190612sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันอาหารในการปรึกษาหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการพัฒนา Mobile Application ให้กับหน่วยวิจัยของสถาบันอาหาร โดยมีข้อสุปในการดำเนินการและพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกัน และขยายผลเพื่อให้ระบบรองรับเรื่องของหลักสูตรฯ ต่าง ๆ ของสถาบัน ในระยะต่อไป โดยร่วมประชุมกัน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77719 Share

Older posts «