Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลประเมินบุคลากร — สิงหาคม 16, 2019
  2. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม — สิงหาคม 15, 2019
  3. ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 — สิงหาคม 15, 2019
  4. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ — สิงหาคม 14, 2019
  5. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 และแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต — สิงหาคม 14, 2019

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ส.ค.
16

คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลประเมินบุคลากร

Assess personnel2019

Share

ส.ค.
15

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

graduateInnovation chemistry

Share

ส.ค.
15

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2

20190814Fablab_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยมดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 88 คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักเรียนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/86226 Share

ส.ค.
14

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

ส.ค.
14

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 และแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

**นำใบยืนยันสถานะการกรอกข้อมูล 1. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/index.asp 2. แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต  – ภาควิชาเคมี https://drive.google.com/open… – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ https://drive.google.com/open… – สาขาวิชาสถิติประยุกต์ https://drive.google.com/…/1MWJoHYyNg4z97JxHIg0TbIIJA…/view… – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ https://drive.google.com/open… – สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ https://drive.google.com/open… – สาขาวิชาชีววิทยา https://drive.google.com/open… – สาขาวิชาฟิสิกส์ https://drive.google.com/open… – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ https://drive.google.com/open… – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม https://drive.google.com/open… ***มาส่ง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562*** …

Continue reading »

ส.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190811alumni

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ Share

ส.ค.
11

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

20190811congrat

มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85807 Share

ส.ค.
10

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

20190810congrat-1_02

  พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85390 Share

ส.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

alumn2019i

Share

ส.ค.
09

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12August2019

Share

Older posts «