Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2561 — เมษายน 22, 2019
  2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 — เมษายน 22, 2019
  3. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva — เมษายน 17, 2019
  4. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวันตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 — เมษายน 13, 2019
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) — เมษายน 5, 2019

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

เม.ย.
22

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2561

40134

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมปิดภาคเรียนที่2/2561 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75940 Share

เม.ย.
22

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

NameList2019

Share

เม.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

geneva

Share

เม.ย.
13

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวันตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ThaiResearch62

Share

เม.ย.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

20190403EdPEx

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะที่ ๒ ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม Smart Classroom สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75867   Share

เม.ย.
05

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

20190401-graduation62

Share

เม.ย.
04

โครงการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)​

20190403physicsTECH

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)​ โดยมี ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ ทองน้ำ ประธานหลักสูตร กศ.บ.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว หัวหน้าภาควิชาการศึกษา มทร.ธัญบุรี และ รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75837 Share

เม.ย.
04

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด

20190403physics

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ คุณเจษฏา รัศมิภูติ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด คุณสืบตระกูล บินเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เข็มเหล็ก นนทบุรี จำกัด ในการหารือ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร “เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด” ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา …

Continue reading »

เม.ย.
03

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

20190402coopsci_13

  ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2. รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 3. รางวัลชมเชยประเภทนานาชาติ นายกรวัฎ เอนกนิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนกานต์ …

Continue reading »

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20190403coopsci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสาร โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประสานงานต่างประเทศในการส่ง นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung Univeristy (NPTU) ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75859 Share

Older posts «