มิ.ย. 29

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ และผศ.อังคณา ธนกัญญา กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79831

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2340

มิ.ย. 21

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2327

มิ.ย. 20

บรรยายพิเศษจากอาจารย์ต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Yuji Aso จากสถาบัน Kyoto institute of technology ประเทศญี่ปุ่น

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษจากอาจารย์ต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Yuji Aso จากสถาบัน Kyoto institute of technology ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อเรื่อง “Microbial produ ction of renewable monomers for creation of bioplastics” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78190

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2318

มิ.ย. 18

แนะนำอาจารย์ใหม่ ดร.กิตติคุณ ตอพล

Dr.Kittikun-bio

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2315

มิ.ย. 18

อบรมเตรียมความพร้อมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ

20190618microscopeสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเริ่มเรียนในสาขาวิชาชีววิทยา โดยในช่วงเช้าจะเป็นฟังบรรยายจาก อาจารย์ มานิดา โชรัมย์ และหลังจากนั้นก็แยกย้ายมาเรียนรู้การปฏิบัติจริงกับกล่องจุลทรรศน์ โดยให้รุ่นพี่ประกบสอนรุ่นน้อง เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องโดยมีอาจารย์คอยช่วยเหลือ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78049

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2312

มิ.ย. 16

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา และผศ.ดร.ชมภู่ ยิ้มโต กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77825

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2307

มิ.ย. 12

สอบสัมภาษณ์ TCAS5 รับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

20190612bio_03สอบสัมภาษณ์ TCAS5 รับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2294

มิ.ย. 12

การสอบสมรรถนะด้าน พฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะด้านพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77643

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2289

พ.ค. 29

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

wanthanee

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2277

พ.ค. 29

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life)

สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมแสดงผลงาน ในโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Centre of Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งต่อยอดผลงานจากการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นอกจากนั้นได้รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้ำในชุมชนบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยฯ การทดสอบการบำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยจุลินทรีย์ยึดเกาะบนตัวกลาง worm tea ball จากน้ำหมักมูลไส้เดือน กิจกรรม Science Zero Waste และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบพลังงานไฮบริดโซล่าร์ไฮโดรเจน บนเกาะในประเทศไทย เป็นต้น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติธร เดชบำรุง (ผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน) คุณอารียา โรจน์วิถี (รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ) คุณวิภาพรรณ เลอแฟฟร์ (กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ) คุณพอล เลอแฟฟร์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร) และคุณฐาวิกา ทรัพย์สมสกุล (ผู้จัดการฝ่ายธุรการ) เข้าเยี่ยมชมงาน โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77170

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2281

Older posts «