พ.ค. 14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย

Bio08-05-62

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2071

พ.ค. 14

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามวิชาชีพที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยสู่ห้องปฏิบัติการตามระบบ ESPReL โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และทีมงาน มาบรรยายในห้วข้อ “นโยบายและการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” และ รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2667-2558) ในการนี้ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76528

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2066

พ.ค. 08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 3

3rd UCSET2019 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2056

เม.ย. 17

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

genevaสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน “สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกยุ่งลาย” ในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2051

มี.ค. 20

สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา

20190312bio

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดสอบสมรรถนะ หรือเทคนิคด้านปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้อง ST 1506 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75613

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2047

มี.ค. 20

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_02ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้ามานำเสนอเครื่อง real time PCR แบบขนาดพกพา และได้แสดงการใช้งานของเครื่อง โดยการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75602

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2044

ม.ค. 10

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิกเดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา นักวิจัยและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ต้นทุนในการปลูกผักสลัดที่ปลูกแบบไร้ดิน มีต้นทุนในการผลิตสูงประมาณ 4,700 บาทต่อครั้ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการปลูกผักสลัด จึงได้คิดค้นงานวิจัยจุลินทรีย์นาโนขึ้นมา โดยการนำจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คัดแยกได้จากธรรมชาติ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย กลุ่มจุลินทรีย์ชักนำการเติบโต กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายฟอสฟอรัสโพแทสเซียม กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมโรค และกลุ่มจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน นำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคีเลต เทคโนโลยีเอ็นแคปซูล ทำให้ได้นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAN ที่ได้รับมาตรฐานไอเอฟโอเอเอ็ม
จากการทดลองโดยการนำหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนที่ได้มาใช้ร่วมกับสารอาหารหลักรองและเสริมอินทรีย์ กับผักสลัด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ครอส ฟิโนเร่ แบบที่ไร้ดินและใช้ดิน ปรากฏว่าประสิทธิภาพผลการเติบโตของรากและผลผลิตต่อต้น ดีกว่าการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับการใช้สารอาหารหลักและรองจากสารละลายเคมี A และสารละลายเคมี B สูงถึง 2 เท่า ซึ่งใช้ต้นทุนการปลูกต่อครั้งเพียง 1,200 บาท นอกจากนี้ผักยังมีความกรอบ ปริมาณวิตามินและเกลือแร่สูงกว่าปกติ และยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานกว่าปกติ
จากนั้นจึงได้นำความรู้มาถ่ายทอดบริการวิชาการสู่ชุมชนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระหว่าง พ.ศ. 2561-2564 เพื่อพัฒนาชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ต้นน้ำ โดยนำมาถ่ายทอดที่ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มจากต้นน้ำ คือ การถ่ายทอดเทคนิคการปลูกผักสลัดร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนร่วมกับสารอาหารหลักรองและเสริมอินทรีย์ THAN เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและที่ สำคัญผักสลัดที่ผลิตได้มาตรฐานออร์แกนิกและมาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับจำหน่ายแก่ผู้บริโภคที่ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรค และต่อยอดถ่ายทอดกลางน้ำ เทคนิคการแปรรูป และปลายน้ำ เทคนิคการบริหารจัดการด้านการตลาด ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบเกษตรกรแม่นยำ (smart farmer) ตรวจติดตามผลการดำเนินการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำอย่างต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อทำให้กลุ่มเกษตรกร ศพก.ย่อย หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เพิ่มผลผลิต รายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง.

ที่มา : http://www.pr.rmutt.ac.th/news/18553

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2013

ม.ค. 10

สกัด…มะแขว่น กำจัดหนอนกระทู้หอม

มะแว่นไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
รัฐบาลมุ่งเดินหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนสารเคมี
ดร.ณัชยา คำรังษี สาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดโครงการศึกษาความเป็นพิษสำคัญของมะแข่วนกำจัดหนอนกระทู้หอม โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สนับสนุนทุนวิจัย
“การศึกษาเริ่มแรก เรามุ่งไปที่กลุ่มพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนอย่างพลูคาวสะค้านมะแขว่นและละหุ่งแดง เพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์เพื่อนำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหย ในเบื้องต้นเราพบว่า สมุนไพรกลุ่มดังกล่าวมีฤทธิ์แค่เพียงใช้ไล่ยุงได้เท่านั้น แต่เมื่อนำมาสกัดด้วยวิธีพิเศษด้วยการนำพืชสมุนไพรมาแช่ในตัวทำละลายนาน 7 วัน แล้วนำไปทำการระเหยสารตัวทำละลาย เพื่อให้สารสกัดหยาบที่เข้มข้นพบว่า มะแขว่น จะมีสารออกฤทธิ์เทียบเท่าไซเปอร์แมททินซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่อยู่ในกลุ่มสารเคมีฆ่าแมลงมีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงปากกัดหนอนกระทู้ผักกระทู้หอมและหนอนชอนใบ”
ดร.ณัชยา บอกว่า มะแขว่นแห้ง 3 กก. นำมาสกัดด้วยวิธีนี้จะได้สารออกฤทธิ์ที่เข้มข้น 10 กรัม และเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก ต้องนำไปผสมกับอะซิโตน จะได้สารมะแขว่นพร้อมใช้งาน 2,000 มิลลิลิตร (10 ขวด)
จากนั้นนำไปทดสอบในแปลงผักพื้นที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ใช้สารสกัดมะแขว่น 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตรฉีดพ่นแปลงผักในช่วงเช้าพบว่าหนอนวัย 2 ซึ่งเป็นวัยที่หนอนฟักออกจากไข่และเริ่มออกหากินสร้างความเสียหายต่อพืชผัก หลังฉีดพ่นสารมะแขว่นไปแล้ว 24-48 ชม. หนอนจะเริ่มตายและหลังจากนั้นอีก 7 วัน ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง เพื่อกำจัดหนอนวัย 1 ที่เพิ่งออกจากไข่เป็นหนอนวัย 2 ให้หมดไปจากแปลง
นอกจากนั้นการทดสอบในแปลงยังพบอีกว่าผักที่ฉีดพ่นโดยสารมะแขว่นนอกจากจะปลอดพิษแล้ว ยังไม่มีกลิ่นพืชสมุนไพรตกค้าง ต่างจากการใช้สารสะเดาที่เกษตรกรมักจะเจอปัญหาผักมีกลิ่นและรสขม.
ที่มา:http://www.pr.rmutt.ac.th/news/18550

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2008

ธ.ค. 28

งานกีฬาโคโลนีเกมส์ครั้งที่ 15 (colony game 15th)

ประมวนภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ (งานโคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของเรา ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

ขอขอบคุณรูปจากเพจ Colony Games 15th Ku kps

ผลการแข่งขันกีฬา ของวันนี้ (colony game 15th)
สาขาชีววิทยา biology rmutt
1.เหรียญทอง แบตมินตั้น (คู่ผสม)
2.เหรียญเงิน ฟุตซอล
3.เหรียญเงิน บาสเกตบอล (หญิง)
4.เหรียญเงิน วอลเล่ย์บอล (ผสม)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73192

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2022

ธ.ค. 28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ของสาขาชีววิทยา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1.รศ.ดร สรัญญา วัชโรทัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.รศ ดร สีหนาท ประสงค์สุข จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.นายจิตรคุปต์ ทองขาม จาก บริษััทดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73037

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2017

Older posts «