มิ.ย. 25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.wanthanee

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1945

มิ.ย. 25

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา และผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66641

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1938

มิ.ย. 08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

20180531innovation-2

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1933

พ.ค. 23

โครงการอบรมด้านการทดสอบและพัฒนาคุณภาพอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการอบรมด้านการทดสอบและพัฒนาคุณภาพอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ” โดยมี Assoc. Prof. Dr. Liaw, Ean-Tun และ Assoc. Prof. Dr. Liu, Chan-Chiung จาก Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan และ Mr. Hsieh, Jung-Hsuan จาก China Productivity Center (CPC), Taiwan ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65223

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1927

พ.ค. 04

สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1920

พ.ค. 04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกชนิดจุลสาหร่ายในน้ำ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกชนิดจุลสาหร่ายในน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ การประปานครหลวง  โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/64569

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1915

เม.ย. 08

ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาจัดงาน ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา บรรยากาศในงานนักศึกษาและอาจารย์แต่งตัวด้วยชุดไทย และเล่นสงกรานต์ย้อนยุค เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63794

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1842

เม.ย. 04

โครงการ “หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต GMP ระบบการวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP”

สาขาวิชาชีววิทยา จัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบออกไปมีงานทำ ภายใต้โครงการ “หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต GMP ระบบการวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP” ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ณ ST-1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63566

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1854

เม.ย. 04

กิจกรรมผูกข้อมือและอวยพรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมผูกข้อมือและอวยพรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้อง ST – 1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1847

มี.ค. 29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

20180329coopsci_63งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63373

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1860

Older posts «