การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาชีววิทยา


สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92152

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2436

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข และ ดร.จันทิมา ฑีฆะ นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรปริญญาโท เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ณ ตำบลทับกวาง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในช่วงเช้า และเยี่ยมชมฟาร์ม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น รายวิชาการประกันคุณภาพ และรายวิชาเครื่องมือขั้นสูง เพื่อศึกษา นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้จริงในระบบอุตสาหกรรมระดับประเทศ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินอาชีพในภายภาคหน้าของนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92048

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2430

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงาน The 3rd International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection (ICWRDEP 2019)

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในหัวข้อเรื่อง “Bioenergy Production from Waste and Biomass with Microbes for Sustainable Development” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection (ICWRDEP 2019) “Multi-Perspective on Water-Related Challenges” ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ณ Faculty of Engineering, Brawijaya University, Indonesia และได้เข้าพบพูดคุยเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทำงานวิจัยร่วมกัน กับอธิการบดี Professor Benjamin L. Pecayo และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Northwest Samar State University ประเทศฟิลิปินส์ และ Assoc. Prof. Dr. Muzamir Bin Hasan มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92005

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2424

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น (The Best Oral Presentation)

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2403

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา ปฏิบัติการ เรื่องการทำไวน์ผลไม้

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เรียนภาคปฏิบัติการ เรื่องการทำไวน์ผลไม้ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการทำไวน์จากกระเจี๊ยบและไวน์จากมะขามเปียก ในวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 อาจาร์ผู้สอน อาจารย์ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข และอาจารย์ดร.จันทิมา ฑีฆะ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2351

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางด้านจุลชีววิทยาและเคมี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2415

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Natchaya

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2346

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ และผศ.อังคณา ธนกัญญา กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79831

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2340

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2327

บรรยายพิเศษจากอาจารย์ต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Yuji Aso จากสถาบัน Kyoto institute of technology ประเทศญี่ปุ่น

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษจากอาจารย์ต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Yuji Aso จากสถาบัน Kyoto institute of technology ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อเรื่อง “Microbial produ ction of renewable monomers for creation of bioplastics” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78190

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2318