รับสมัครนักศึกษาใหม่​ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา​ 2564

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2916

หลักสูตร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2684

การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการนับจำนวนเซลล์ยีสต์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำการสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการนับจำนวนเซลล์ยีสต์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และทบทวนเนื้อหาการเรียนทางด้านเทคนิคพื้นฐานในรายวิชาเทคโนโลยีของยีสต์ โดยจัดการสอบขึ้น เมื่อวันที่อังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104970

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=3037

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนาทางวิชาการด้านชีววิทยาประยุกต์

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=3019

การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำการสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และทบทวนเนื้อหาการเรียนทางด้านเทคนิคพื้นฐานใน โดยจัดการสอบขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104903

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=3027

การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Centrifuge, Spectrophotometer)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำการสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Centrifuge, Spectrophotometer) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และทบทวนการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องก่อนออกสหกิจ โดยจัดการสอบขึ้น เมื่อวันที่พุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ.ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104927

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=3032

โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ระบบ GMP/HACCP/ISO17025) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม –2 เมษายน 2564 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104806

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=3010

การสอบสมรรถนะจุลชีววิทยาทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำการสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และทบทวนเนื้อหาการเรียนทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษา โดยจัดการสอบขึ้น เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104999

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=3042

โครงการอบรมเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่ โดยมีคณะวิทยากรจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี COVID-19มหาวิทยาลัยมหิดลและ นักชีวสารสนเทศ จาก สวทช. มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104540

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=3005

สาขาวิชาชีววิทยาจัดworkshop ในหัวข้อ “อนุกรมวิธาน อณูชีววิทยา และนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา รายวิชาสาหร่ายวิทยา เข้าร่วมการ workshop ในหัวข้อ “อนุกรมวิธาน อณูชีววิทยา และนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล” โดยมี ดร. สุทธิกาญจน์ สุทธิ นักวิชาการจาก พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-16.00 น. ณ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104195

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2991

สาขาวิชาชีววิทยา ให้การต้อนรับกคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2995

โครงการอบรมเรื่อง “การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อถือครองสิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ จัดโครงการอบรมเรื่อง “การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อถือครองสิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงวิธีการเขียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช​มงคล​ธัญบุรี​ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมยุรี จอยเอกา คุณพัชรี ซิลวา และ คุณฉัตรวดี สายใยทอง จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104118

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2985