แนะนำอาจารย์ใหม่

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2655

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “อนุกรมวิธาน อณูชีววิทยา และนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “อนุกรมวิธาน อณูชีววิทยา และนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล” โดย ดร.สุทธิกาญจน์ สุทธิ จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ST1904 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2651

สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาชมรม Green University ร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงการจัดสอบปลายภาคเรียน โดยกำหนดให้มีการวางเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/98044

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2637

การบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ธนิต อยู่ในศีล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้อง ST-1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98010

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2632

การบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2624

โครงการ “ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน” นำโดย ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงค์ เป็นผู้ให้ความรู้และอธิบายขั้นตอนในการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมกันผสมปุ๋ยมูลไส้เดือนและแจกจ่ายเพื่อให้ชาวชุมชนคลองห้านำไปทดลองปลูกผักเพื่อสำหรับทานและเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจ ในชุมชนต่อไป ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97844

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2619

กำหนดคืนอุปกรณ์

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2627

สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมงานที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมงานที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยเยี่ยมชมผลงานรวมงานวิจัยของไบโอเทค เยี่ยมชมศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ เยี่ยมชมทีมวิจัยจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล และเยี่ยมชมทีมวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาพืช ณ เรือนกระจก ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97788

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2612

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกันทำเจลล้างมือ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันทำเจลล้างมือ แอลกอออล์ ที่มีความเข้มข้น 75% เพื่อใช้สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการโรคระบาดของโรคไวรัส Covid-19 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97772

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2605

สาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาดูงานบริษัท Knight Black Horse Winery และ บริษัท เบียร์ทิพย์บริวเวอรี่ (1991) จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนอาจารย์ประจำรายวิชาเทคโนโลยีของยีสต์ อาจารย์ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข และ ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ ได้พานักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์ ของบริษัท Knight Black Horse Winery และ บริษัท เบียร์ทิพย์บริวเวอรี่ (1991) จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในภาคอุตสาหกรรม โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งรายวิชาเทคโนโลยีของยีสต์ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงภาพรวมในกระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและเล็งเห็นแนวทางในการเข้าทำงานในอนาคต เพื่อเป็นทางเลือกอีกหนึ่งงานในการทำงาน

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2550