Author's posts

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2836

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2820

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และงานวิจัยที่โดดเด่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2794

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2788

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา2563

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทางสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2812

สาขาวิชาชีววิทยาของเรา เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ…. เรียนรู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง ครอบคลุมความรู้ในศาสตร์ของชีววิทยากับอาจารย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2779

สาขาวิชาชีววิทยาเปิดรับสมัคร TCAS 5

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2776

การสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยาจัดทำการสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาห …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2737

คณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการโครงการ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2688

หลักสูตร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2684