Category: ไม่มีหมวดหมู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2896

การบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2632

สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2443

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1945

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1873

โครงการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเลและสาหร่ายขนาดเล็ก

สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการศึกษาความหลากหลายและการใช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1888

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1673

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐไต้หวัน นำเสนอผลการทดลองจากการทำโครงงานวิจัย

Miss Wen Chang นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pintung U …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1464

ประชุมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1119

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สัมภาษณ์ในรายการ Innovative Variety

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=993