Category: ประชุม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1182

ประชุมประชาพิจารณ์สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1165

ประชุมประชาพิจารณ์ข้าราชการ สายวิชาการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1066

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=850

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=865