Category: โครงการสาขาวิชา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1013

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=843

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรว …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=434

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการวิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=425

โครงการปฏิบัติการ (Project Action Plan, PAP)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=421