Category: ข่าวสหกิจศึกษา

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2436

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1977

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1860

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น พ.ศ.2560

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1709

สาขาวิชาชีววิทยา นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1694

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1377

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1163

งานแสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

ผศ.ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1130

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศา …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1049

วิทยาฯ ส่งนักศึกษา ฝึกงาน ไต้หวัน

“หนุ่ย” นายวัชรพล กาพย์พิมาย และ “กระแต” นางสาวจิดาภา ภ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=551