Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ต.ค. 10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1977

มี.ค. 29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1860

เม.ย. 10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น พ.ศ.2560

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1709

ธ.ค. 14

สาขาวิชาชีววิทยา นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1694

ก.พ. 17

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1377

พ.ค. 08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1163

พ.ค. 08

งานแสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

ผศ.ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1130

พ.ค. 08

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศา …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1049

มิ.ย. 04

วิทยาฯ ส่งนักศึกษา ฝึกงาน ไต้หวัน

“หนุ่ย” นายวัชรพล กาพย์พิมาย และ “กระแต” นางสาวจิดาภา ภ …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=551

มี.ค. 12

งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=682

Older posts «