Category Archive: ประกวด

เม.ย. 30

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

๑ ปล้องรับรางวัลสหกิจดีเด่น ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=635

เม.ย. 30

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับนายจิรภัทร น้ำแก้ว

coop_03

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับนายจ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=632

เม.ย. 21

การประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556

STEM_14

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=647

เม.ย. 10

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 4 รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2557

sci

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิท …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=662

เม.ย. 04

การประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556

stem_66

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=665

ม.ค. 22

การประกวดโครงงานนักศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

1

การประกวดโครงงานนักศึกษาประจำปี 2556 ในงานวันคล้ายวันสถ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=760

ม.ค. 21

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2557

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=768

ธ.ค. 17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=785

ธ.ค. 12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013

sci_21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นายพีรณัฐ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=787

พ.ย. 19

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติพร เสือเรือง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

2013-11-19

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=831

Older posts «