Category Archive: งานบริการวิชาการแก่สังคม

ธ.ค. 06

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2

20181206sci_32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ปร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1990

มี.ค. 31

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สาขาวิชาชีววิทยา จัดอบรมการผลิตเครื่องดื่มข้าวโปรตีนสูง …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1720

พ.ค. 03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากผลไม้

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1480

พ.ค. 08

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาชีววิ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1180

พ.ค. 08

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1013

พ.ค. 08

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันออ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=997

มี.ค. 12

การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพืชป่าชายเลน (ใบขลู่) กการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องเหงือกปลาหมอ และ การทำน้ำยาสระผมด้วยพืชป่าชายเลน (ชะคราม)

sci-kokkham2014-03-11_66

ภาควิชาเคมี และ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=679

มี.ค. 11

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2014March08-1

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=686

ก.พ. 10

ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอาชีพชุมชนโคกขามด้วยเทคนิคด้านชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2014-02-08sci_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=725

ก.พ. 10

ครงการย่อย : การลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการเพิ่มมูลค่าในชุมชน

2014-02-08sci_38

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=713

Older posts «