Category: งานบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการ “ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2619

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ปร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1990

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สาขาวิชาชีววิทยา จัดอบรมการผลิตเครื่องดื่มข้าวโปรตีนสูง …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1720

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากผลไม้

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1480

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาชีววิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1180

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1013

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันออ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=997

การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพืชป่าชายเลน (ใบขลู่) กการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องเหงือกปลาหมอ และ การทำน้ำยาสระผมด้วยพืชป่าชายเลน (ชะคราม)

ภาควิชาเคมี และ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=679

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=686

ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอาชีพชุมชนโคกขามด้วยเทคนิคด้านชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=725