Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2836

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และงานวิจัยที่โดดเด่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2794

สาขาวิชาชีววิทยาของเรา เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ…. เรียนรู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง ครอบคลุมความรู้ในศาสตร์ของชีววิทยากับอาจารย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2779

สาขาวิชาชีววิทยาเปิดรับสมัคร TCAS 5

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2776

คณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการโครงการ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2688

หลักสูตร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2684

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2677

แนะนำอาจารย์ใหม่

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2655

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “อนุกรมวิธาน อณูชีววิทยา และนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “อนุกรมวิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2651

การบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2624