พฤษภาคม 2019 archive

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2277

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life)

สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมแสดงผลงาน ในโครงการปลูกจิตสำนึกการ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2281

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019

“จากความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การนำไปใช้ประโยชน์และสร้าง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2075

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีววิทยาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด & …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2083

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2071

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการห้องปฏิบัต …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2066

สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2096

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2129

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 3

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2132

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2139