Daily Archive: พฤษภาคม 14, 2019

พ.ค. 14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย

Bio08-05-62

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2071

พ.ค. 14

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

20190514sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการห้องปฏิบัต …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2066

พ.ค. 14

สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

20190513sci_108

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2096