มิถุนายน 2019 archive

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2340

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2327

บรรยายพิเศษจากอาจารย์ต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Yuji Aso จากสถาบัน Kyoto institute of technology ประเทศญี่ปุ่น

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษจ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2318

แนะนำอาจารย์ใหม่ ดร.กิตติคุณ ตอพล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2315

อบรมเตรียมความพร้อมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ

สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมการใช้งานก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2312

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2307

สอบสัมภาษณ์ TCAS5 รับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

สอบสัมภาษณ์ TCAS5 รับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2294

การสอบสมรรถนะด้าน พฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2289