ธันวาคม 2019 archive

ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยาได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาชีววิทยาที่ห้องปฏิบัติการกลาง …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2486

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รุ่นพี่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2479

กิจกรรมรับตุ้งติ้งและเนคไท ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยารุ่นที่ 14 ชั้นปีที่ 3

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2473

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2467

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกทุนเพชรราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2462

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อารณี โชติโก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2456

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2452

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วทบ.ชีววิทยาประยุกต์) ประจำปีการศึกษา 2563

🚨🎉 เปิดรับสมัครแล้ว🎊🎉สาขาวิชาชีววิทยาเปิดรับสมัครน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2448

สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2443