ธันวาคม 3, 2019 archive

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2452

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วทบ.ชีววิทยาประยุกต์) ประจำปีการศึกษา 2563

🚨🎉 เปิดรับสมัครแล้ว🎊🎉สาขาวิชาชีววิทยาเปิดรับสมัครน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2448

สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2443