มิถุนายน 2020 archive

สาขาวิชาชีววิทยาของเรา เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ…. เรียนรู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง ครอบคลุมความรู้ในศาสตร์ของชีววิทยากับอาจารย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2779

สาขาวิชาชีววิทยาเปิดรับสมัคร TCAS 5

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2776

การสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยาจัดทำการสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาห …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2737

คณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการโครงการ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2688