กรกฎาคม 2020 archive

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2820

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และงานวิจัยที่โดดเด่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2794

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2788

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา2563

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทางสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2812