สิงหาคม 2020 archive

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 10”

สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2846

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 10”

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง &# …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2841

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2836