โครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สนธิ พลชัยยา นักวิชาการสาขาเคมี ของ สสวท. ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย นักวิชาการศูนย์ STEM ศึกษาแห่งชาติ และนายอุปการ จีระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลผู้ที่ชนะการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบของที่ระลึกแก่กรรมการตัดสิน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา นำเสนอผลงาน วิชาสาหร่ายวิทยา

20150502STEM_26


– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ นำเสนอผลงานวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

20150502STEM_27
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่่ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิชามัลติมีเดีย

20150502STEM_28
– รางวัลชมเชย ได้แก่ ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ นำเสนอผลงานวิชานาโนเทคโนโลยี

20150502STEM_33
– รางวัลชมเชย ได้แก่ ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี นำเสนอผลงานวิชาเคมีอินทรีย์ 1

20150502STEM_34ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28067

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1194

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.