สาขาวิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านการบริการวิชาการ ดีเด่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากโครงการประกวดผลงานนักวิจัย และการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่
ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2559sukhan

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1828

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.