โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life)

สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมแสดงผลงาน ในโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Centre of Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งต่อยอดผลงานจากการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นอกจากนั้นได้รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้ำในชุมชนบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยฯ การทดสอบการบำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยจุลินทรีย์ยึดเกาะบนตัวกลาง worm tea ball จากน้ำหมักมูลไส้เดือน กิจกรรม Science Zero Waste และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบพลังงานไฮบริดโซล่าร์ไฮโดรเจน บนเกาะในประเทศไทย เป็นต้น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติธร เดชบำรุง (ผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน) คุณอารียา โรจน์วิถี (รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ) คุณวิภาพรรณ เลอแฟฟร์ (กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ) คุณพอล เลอแฟฟร์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร) และคุณฐาวิกา ทรัพย์สมสกุล (ผู้จัดการฝ่ายธุรการ) เข้าเยี่ยมชมงาน โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77170

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2281

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.