คณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 โดยห้องปฏิฺบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา (ST-1 511-12) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีเด่นและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสาหร่าย (ST-1 407) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีมาก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2688

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.