การสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยาจัดทำการสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำโดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และทบทวนเนื้อหาการเรียนทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา โดยจัดการสอบขึ้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ.ห้องปฏฺิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2737

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.