สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Classroom for Future Education”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับบริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด และบริษัท คาร์ลไซส์ส จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาชีวทยา ในหัวข้อเรื่อง “Digital Classroom for Future Education” เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำปฏิบัติการและวิจัยด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา โดยในกิจกรรม work shop นักศึกษาได้ทดลองใช้ smart microscope ศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิต และถ่ายภาพแบบ real time ผ่านอุปกรณ์เสริมที่สามารถบันทึกภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัดให้กับนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100411

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2910

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.