การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ “

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิตยา ลิ่มสุวรรณโชติ นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานจริง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง ST 1-501 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2934

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.