พิธีมอบรางวัลการประกวดพื้นที่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

พิธีมอบรางวัลการประกวดพื้นที่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวด 5ส   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ  หอประชุมวิทยบงกช โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.  ประเภทห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์ ได้แก่ ชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง SC 1506 สาขาวิชาชีววิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ห้องสำนักงานคณบดี  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ งานสหกิจศึกษา และห้อง SC 1702 สาขาวิชาฟิสิกส์
sci_36

2. ประเภทห้องเรียน ได้แก่  ชนะเลิศ ห้อง SC1701 สาขาวิชาฟิสิกส์  รองชนะเลิศอันดับ 1  ห้อง SC1801 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ ห้อง SC1904 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
sci_34

3. ประเภทห้องปฏิบัติการ ได้แก่  ชนะเลิศ ห้อง SC1408 สาขาวิชาชีววิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1ห้อง SC1814 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   ห้อง SC1706 สาขาวิชาฟิสิกส์รองชนะเลิศอันดับ 2 ห้อง SC1905 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
sci_32 sci_33 sci_35 sci_37 sci_38

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=527

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.