ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอาชีพชุมชนโคกขามด้วยเทคนิคด้านชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2014-02-08sci_07คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้ได้ความร่วมมือจาก ผศ.ดร.สุเมธ พลับพลา อาจารย์ชิชญาสุ์ บุญมี พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง และดร.ฉัตรชัย วีระนิติกุล พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอาชีพชุมชนโคกขามด้วยเทคนิคด้านชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18922

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=725

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.