ผลงานทางวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

ผลงานทางวิชาการและวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

 1. Kupittayanant, S. and Buddhakala, N. (2006). The effect of ginger oil on rat uterine contraction. Planta Medica. 72 : 1084. (ผู้ร่วมโครงการ)
 1. Kupittayanant, S., Kupittayanant, P., Lijuan, W., Buddhakala, N.. and Phaopongthai, J. (2007). Effects of Kaempferia parviflora supplement on semen production and reproductive system of boar. Planta Medica. 74 : 385 – 391. (ผู้ร่วมโครงการ)
 2. Buddhakala, N., Talubmook, C., Sriyotha, P., Wray, S. and Kupittayanant, S. (2008). Inhibitory effects of ginger oil on spontaneous and PGF2α – induced contraction of rat myometrium. Planta Medica. 74 : 385 – 391.  (หัวหน้าโครงการ)
 3. Buddhakala N, Khat-bhet N, Lijuan W, Kupittayanant S, Kupittayanant P. 2008. Effects of noni fruit extract on intestinal contractility in rats. Planta Med 2008; 74:895-1227 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart. New York ISSN 0032-0943 7th Joint Meeting of GA, AFERP, ASP, PSE & SIF Athens, Greece, August 3-8, (ผู้ร่วมโครงการ)
 4. สุมนา ปานสมุทร1 ปิยะวดี เจริญวัฒนะ2 สิงห์โต สกุลเขมฤทัย1  มังกร กิติพัฒน์มนตรี และ นพรัตน์ พุทธกาล3
  Sumana Pansamut1, Piyavadee Charoenwattana2, Singto Sakulkhaemaruethai1, Mangkhorn Kitiphatmontree1, and Nopparat Nbuddhakala3 . 2554. การวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของสารหนูในเส้นผมด้วยวิธี LC-ICP-MS =Determination of Arsenic Speciation Analysis in Hair Extracts by LC-ICP-MS.
 1. Kanyarat Sueksakit1, , Sirinun Aemprapa1, Saowanee  Buatone3, Moragote Buddhakala1, Suphun Poasri1, Chusri  Talubmook2 and Nopparat  Buddhakala1. 2012. BIOLOGICAL ACTIVITY OF CLOVE OIL FOR ANESTHETIZING IN HYBRID CATFISH. Proceeding. International Conference of Animal Experimental Center. 2012.; 1: 23-24.
 2. Chusri Talubmook and Nopparat Buddhakala. 2012. Antioxidant and antidiabetic activities of flower extract from Butea monosperma (Lam.) Taub. GSTF Journal of Biosciences. 2(1), December: 7-11.
 3. Supasorn Sakuljaitrong, Sanong Chomko, Chusri Talubmook, and Nopparat Buddhakala. 2013. Effects of flower extract from Lotus (Nelumbo nucifera) on haematological values and blood cell characteristics in streptozotocin induced diabetic rats. ARPN Journal of Science and Technology. 2(1):1049-1054.
 4. Chusri Talubmook and Nopparat Buddhakala. 2013. Increased nitric oxide synthase activity in gastric fundal muscles from rats with diabetes. International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications (IJEBEA), 3(1): 36-42.
 5. Chusri Talubmook and Nopparat Buddhakala. 2013. Hyperglycemic and hypolipidemic properties of leaf extracts from Phyllanthus acidus (L.) Skeels., Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. and Psidium guajava (L.) in streptozotocin – induced diabetic rats. GSTF Journal of Biosciences. 2(2), May: 30-34.
 6. Chusri Talubmook and Nopparat Buddhakala. 2013. Bioactivities of extracts from Tinospora crispa stems, Annona squamosa leaves, Musa sapientum flowers, and Piper sarmentosum leaves in diabetic ratc. International Journal of Advancements in Research & Technology. 2(6), June: 144-149.
 7. Supasorn Sakuljaitrong, Nopparat Buddhakala, Sanong Chomko and Chusri Talubmook. 2013. Effects of flower extract from Lotus (Nelumbo nucifera) on hypoglycemic and hypolipidemic in streptozotocin induced diabetic rats. International Journal of Scientific & Engineering Research. 4(7), July:1441-1446.
 8. นพรัตน์ พุทธกาล ชูศรี ตลับมุข  สุพรรณ  โพธิ์ศรี   และเสาวณีย์  บัวโทน. 2556. สารสกัดขิง (Zingiber officinale Roscoe.) ในการรักษาหนูเบาหวาน. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5.
 1. กันยารัตน์ ศึกษากิจ  กฤติยา ทิสยากร วิเชียร เขยนอก กาญจนา สีแย้ม ดรุนี ปะหุสี และนพรัตน์ พุทธกาล. 2557. ฤทธิ์ของสารสกัดกานพลูต่อเวลาการนอนหลับในหนูทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี. 4; 2 : 45-50.
 2. Sajeera Kupittayanant Phukphon Munglue, Wanwisa Lijuan , Wilawan Promprom , Nopparat Budhaklala and Susan Wray. 2014. Finding new agents in medicinal plants to act on the myometrium. Experimental Physiology. 99(33):530–537.
 3. กันยารัตน์ ศึกษากิจ กฤติยา ทิสยากร วิเชียร เขยนอก กาญจนา สีแย้ม ดรุนี ปะหุสี และนพรัตน์ พุทธกาล. 2558. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำมันและสารสกัดจากดอกกานพลูในหนูทดลอง.การประชุมวิชาการครั้งที่53, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  2 : 16-20.
 4. นพรัตน์ พุทธกาล เสาวณีย์ บัวโทน สุพรรณ โพธิ์ศรี ดลนภา แก้วภา และกาญจนา ภิญโญภาพ. 2558. การศึกษาสูตรอาหาร MS และWPM ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของแคลลัสกานพลู. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.ครั้งที่ 6. 125-136.
 5. Nopparat Buddhakala and Supasorn Sakuljaitrong. 2016. Effect of flower extract from Nelumbo nucifera on high-K+& Ca2+-induced colonic contraction in diabetic rats. Science and Technology RMUTT Journal. 6(1):25-38.
 6. อรทัย สารกุล, ชูศรี ตลับมุข, สุพรรณ โพธิ์ศรี, ไฉน น้อยแสง และนพรัตน์ พุทธกาล. ผลของสารสกัดตรีพิษจักรต่อความเป็นพิษในหนูขาวสายพันธุ์วิสตาร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 .2559; 653-659.
 7. Nopparat Buddhakala and Supasorn Sakuljaitrong. 2016. Effect of flower extract from Nelumbo nucifera on high-K+& Ca2+-induced colonic contraction in diabetic rats. Science and Technology RMUTT Journal. 6(1):25-38. (ได้แล้ว)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1517