ผลงานทางวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

ความเชี่ยวชาญ

 1. การคักแยก การตรวจสอบประสิทธิภาพและการผลิตนวัตกรรมชีว ภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน หัวเชื้อรา หัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดและสารสกัดจุลินทรีย์นาโนจากความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อราปฏิปักษ์ในระบบนิเวศธรรมชาติ อื่นๆ บนตัวเติม ตัวจับอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ ในชุมชนและอุตสาหกรรม สาหรับเพิ่มอาหารหลัก อาหารรองและอาหารเสริม สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ การเกษตรอินทรีย์ ทดแทนการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี
 2. การพัฒนาการผลิตหัวจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม
 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยชีวภัณฑ์ ได้แก่ หัวเชื้อราอัดเม็ด หัวเชื้อรา หัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

ผลงานทางวิชาการและวิจัย
ผลงานตีพิมพ์

 1. สุกาญจน์ กองกมล และสนิท อักษรแก้ว. 2544. อัตราการย่อยสลายและเชื้อราย่อยสลาย
  ซากโกงกางใบเล็กและใบแสมขาว บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร. การประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรื่อง การจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ. ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6-8 ธันวาคม หน้า I-130
 2. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2547. ประสิทธิภาพการย่อยสลายใบโกงกางใบเล็ก
  และใบแสมขาว บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร วารสารคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี หน้า 54-60
 3. สนิท อักษรแก้ว กนกพร บุญส่ง สุนันทา สุวรรโณดม วิโรจน์ ธีรธนากร ลดาวัลย์ พวงจิตร นพรัตน์ บำรุงรักษ์ ชาญยุทธ สุดทองคง เอกพล อ่วมนุช โชคชัย ยะชูศรี ศิริลักษณ์ รื่นศิริกุล ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย จิระศักดิ์ ชูความดี จิราณีย์ ไชยปริวงศ์ เสานุภา (สุกาญจน์)  กองกมล ชาตรี ไฝ่จิต นันทวัน บุณยะประภัศร เสาวภา อังสุภานิช กัลยา วัฒยากร สนใจ หะวานนท์ ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ ศิริวรรณ ศิริบุญ อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ วิมล ศรีศุข, 2547. การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย – โครงการวิจัยโดยนักวิจัยชื่อ : ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว) กรุงเทพ หน้า 95-97
 4. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2552. การใช้ประโยชน์เชื้อราดินเลน Trichodermaviride
  เพื่อลดภาวะโลกร้อนแบบยั่งยืน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  ประจำปี 2552 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย หน้า 7-16
 5. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2552. ความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อราบนฝักโกงกางใบเล็กและแสมขาว : การใช้ประโยชน์เชื้อรา Trichodermaviride. วารสารการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (2552) หน้า 60-68
 6. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2552. เทคนิคการเพาะต้นกล้าโกงกางใบเล็กและแสมขาวด้วยเชื้อรา ดินเลน: Trichodermaviride. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หน้า 99-101
 7. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2553. ความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อราบริเวณนากุ้งร้างและการย่อยสลายฟางข้าว. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หน้า 1-9
 8. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2554. การใช้เชื้อราปฏิปักษ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้.
  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 วันที่  1-4 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ หน้า 60-66
 9. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2554. การชักนำการเจริญเติบโตไม้เบิกนำ นากุ้งร้าง
  ด้วยเทคนิคทางชีวภาพ. การประชุมวิชาการป่าชายเลน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2554 โรงแรมมิราเคลแกรนด์ กรุงเทพฯ หน้า 159-168
 10. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2554. การฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้เชื้อรา. การประชุมวิชาการ
  การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 หน้า 1-10
 11. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2555. หัวเชื้อราอัดเม็ด การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 วิถีไทย วิถีอาเซียน วิ๔แห่งความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    หน้า 305-310
 12. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2555. การชักนำการเจริญเติบโตผักด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 12-13 มีนาคม 2555, หน้า BI34-BI38
 13. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2555. การย่อยสลายใบโกงกางและใบแสมด้วยเชื้อราบริเวณพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร. Naresuan University Journal 2012; 20(1) หน้า 24-32
 14. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2555. การฟื้นฟูป่าชายเลนและเพิ่มการเจริญเติบโตพืชผักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ. รางวัลชนะเลิศบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ Naresuan University Journal 2012; 20(1) ฉบับพิเศษ หน้า 1-17
 15. Sukhan Rattanaloeadnusorn, Thitaya Sronkwan, Sujaya Ritthisorn and Sirikhae Pongswat. 2012. Biofertilizerrom Stock Fungus and Natural Material for Sufficiency Economy Philosophy Community Development. 1 stInternational Symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life, in 8-11 August 2012 Chai mai, Thailand. 49-56
 16. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2555. การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ(workshop) การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การประกอบอาชีพของภาคประชาชน “ความรู้ดีๆ มีไว้ทำกิน”. การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ระหว่าวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 43-45.
 17. เจษฎา คตสำโรง และ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. 2556. การพัฒนาการปลูกข้าวนาหว่านด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ดร่วมกับสารปรับปรุงดินชีวภาพ (Development seeded rice with Fungal Pellets and biological Sail Amendment). วารสารเกษตรนเรศวร ฉบับพิเศษคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หน้า 104-111.
 18. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2557. การฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยเทคนิคทางชีวภาพ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (Mangrove Restoration Biological techniques in Khanom, Nakhon Si Thammarat). การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังตีพิมพ์
 19. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และอัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ หัวเชื้อราอัดเม็ด 2in1 เพื่อการพัฒนาการปลูกข้าว สายพันธุ์ กข. 47 แบบนาหว่าน. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9 –11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
 20. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ หัวเชื้อชีวภาพ Trichoderma เพื่อการพัฒนาการปลูกโกงกางใบใหญ่ บริเวณนากุ้งร้าง อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ. ตรัง
 21. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการวิจัยเชิงพื้นที่นาสู่การผลิตภัณฑ์สูตรสารชีวภาพอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ชุมชนเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตการปลูกข้าวอินทรีย์ชุมชนบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558-2 ธันวาคม 2558. 60 ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 103-106.
 22. Rattanaloeadnusorn S., Sirikhae P. and Rattanaloeadnusorn A. 2014. Antagonistic Fungal Pellets for Community Development based Sufficiency Economy Philosophy. The 2 nd AsiaEngage Regional Conference 2014 : Innovation and Creativity: collaboration with communities to tackle problems across ASEAN, Asia and Beyond, 17 – 20 November 2014 at Hotel Grand Nikko, Nusa Dua Bali Indonesia. 23.
 23. Rattanaloeadnusorn S., 2015. Inoculants Fungal Trichoderma for Improving Acidic Soils and Community Development Based on Philosophy of Sufficiency Economy , TICST2015 November 4 – November 6, 2015 Rajamagala University of Technology Thanyaburi Pathumtani, Thailand page 23.
 24. พชร อุปมัย และ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. 2559. การตรวจติดตามมวลชีวภาพโกงกางใบใหญ่หลังการฟื้นฟูด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ด Trichoderma และไม่ใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดด้วยเทคนิคแอลโลเมตรี, วารสารวิทยาศาสตร์ ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 8(1) : 13-21.
 25. บุญรุ่ง ศรีสุข และ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2559. การเติบโตโกงกางใบใหญ่ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด Trichoderma บริเวณดินตะกอนเลนที่ดักด้วยแนวไม้ไผ่ ปากแม่น้าท่าจีน. วารสารวิทยาศาสตร์ ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 8(1) : 81-90
 26. Rattanaloeadnusorn S., Inoculants fungal Trichoderma, Mucor and Bacillus for Community Development Based on sufficiency economy philosophy. Second International Conference on Science, Engineering &Environment, Osaka City, Japan, Nov.21-23, 2016. 6 p.

หนังสือ/ตำรา และอื่น ๆ

 1. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2546 คู่มือสำหรับนักศึกษาเรียนรายวิชาสิ่งแวดล้อม
  และการจัดการทรัพยากร
  บี พี สโตร์พิมพ์. ปทุมธานี
 2. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2546 คู่มือสำหรับอาจารย์สอนรายวิชาสิ่งแวดล้อม
  และการจัดการทรัพยากร
  บี พี สโตร์พิมพ์. ปทุมธานี
 3. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2549 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ 6
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพ
 4. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2549 หลักนิเวศวิทยา บี พี สโตร์พิมพ์. ปทุมธานี
 5. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2549 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ บี พี สโตร์พิมพ์. ปทุมธานี
 6. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2550 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน พิมพ์ครั้งที่ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพ
 7. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2550  หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพ
 8. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2550  เชื้อรา บี พี สโตร์  พิมพ์. ปทุมธานี
 9. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2552  ปฏิบัติการเชื้อรา บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กรุงเทพฯ
 10. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2552  หลักการจัดการเชื้อราแบบบูรณาการ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กรุงเทพฯ
 11. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2555 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพ
 12. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ การจัดการเชื้อราแบบบูรณาการ ปรับปรุงครั้งที่ 2 บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น  จำกัด กรุงเทพฯ 306 หน้า
 1. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ บทปฏิบัติการเชื้อรา ปรับปรุงครั้งที่ 2 บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กรุงเทพฯ 220 หน้า
 2. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ปฏิบัติการหลักนิเวศวิทยา ปรับปรุงครั้งที่ 2 บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  กรุงเทพฯ 121 หน้า
 3. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2557. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตามทางชีวภาพ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น  จำกัด กรุงเทพฯ 206 หน้า
 1. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2557. การฟื้นฟูป่าไม้และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยหัวเชื้ออัดเม็ด บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กรุงเทพฯ 44 หน้า
 2. สุกาญจน์ รัตนลิศนุสรณ์ 2557. การพัฒนายกระดับชุมชนสหกรณ์ 1 หมู่3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 หน้า
 1. สุกาญจน์ รัตนลิศนุสรณ์ การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนด้วยเทคนิคทางชีวภาพ
  แบบยั่งยืน
  บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กรุงเทพฯ 57 หน้า
 2. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2558. การพัฒนาชุมชนด้วยเทคนิคชีวภาพ “หัวเชื้อราอัดเม็ด” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จากัด 57 หน้า.
 3. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2559. นวัตกรรมหัวเชื้อราและการใช้ประโยชน์ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จากัด กรุงเทพฯ 80 หน้า
 4. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2559. การจัดการเชื้อราแบบบูรณาการ โครงการ one text one research บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จ้ากัด กรุงเทพฯ 306 หน้า
 5. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2559. หลักการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตามด้วยนวัตกรรมชีวภาพ โครงการ one text one research บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จ้ากัด กรุงเทพฯ 206 หน้า

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1524