ผลงานทางวิชาการและวิจัย ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

ผลงานทางวิชาการและวิจัย

ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Publication)

 1. Suphan, S., Y. Peerapornpisal and T. Pekthong. 2002. The Use of Chloroplasts and Other Features of the Living Cell in the Taxonomy of Freshwater Diatoms. Journal of Electron Microscopy Society of Thailand, 16(1):254-255.
 2. Sutthawan Suphan, Yuwadee Peerapornpisal and Tatporn Kunpradit. 2004. Distribution of the Freshwater Red Algae genus Batrachospermum in Some Parts of Thailand. Journal of Science Research Chulalongkorn University (Section T). Special issue: 159-167.
 3. Suphan, S., Inthasotti, T., Dhitisudh, L., Nuengchaknin, K., Kunpradid, T. and Peerapornpisal, Y. 2005. Diversity of Phytoplankton and Benthic Algae in Mae Sa stream, DoiSuthep-puiNational Park, Chiang Mai Thailand. 2005. Phycologia 44 (4) supplement : 99.
 4. Peerapornpisal, Y., Nualcharoen, M., Suphan, S., Kunpradid, T., Inthasotti, T., Mungmai, R., Dhitisudh, L., Sukchotiratana, M. and Kumano, S. Diversity and Characteristics of Freshwater Red Algae (Rhodophytes) in Some Water Resources of Thailand. Science Asia 32 (1) Supplement:63-70.
 5. Thiamdao, S., Kumano, S., Suphan, S., Inthasotti, T. and Peerapornpisal, Y. 2007. Diversity and habitat of freshwater red algae in some water resources of Northern Thailand.Journal of Scientific Research Chulalongkorn University, Section T 6: 85-94.
 6. Peerapornpisal Y., Suphan S., Ngearnpat N and Pekkoh J. 2008. Distribution of Chlorophytic Phytoplankton in Northern Thailand, Biologia 63/6:848-854.
 7. Suphan, S. and Peerapornpisal, Y. 2009. Scanning electron microscope of benthic diatoms in Mekong River and its tributaries, Thailand. Journal of Microscopy Society of Thailand, 23(1): 42-46.
 8. Peerapornpisal, Y., Suphan, C. Pralaruk, W. Chontichai, S. Niwasabutra, T. Kunpradid, T. Kulasut, S. Pretiworanan, T. Malaiwan and E. Yana. 2009. MekongRiver: Potential of Algae and Invertebrates for Biomonitoring of Water Quality. Journal of Fisheries Technology Research. 3(1): 137-149.
 9. Suphan S. and Peerapornpisal, Y. 2010. Fifty three new record species of benthic diatoms from Mekong River and its tributaries in Thailand. Chiang Mai Journal of Science. 37:326-343.
 10. Sutthawan Suphan, Yuwadee Peerapornpisal and Graham J.C. Underwood. Benthic diatoms of Mekong River and its tributaries in northern and nort-eastern Thailand and their application to water quality monitoring. Maejo Int. J. Sci. Technol. 2012, 6(01): 28-46.
 11. Sirikhae Pongswat and  Sutthawan Suphan. Toxic algae as a component of phytoplankton in irrigation canals (Thailand). Chiang Mai Journal of Science. 2015; 42(3) : 560 -577.
 12. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ สุทธวรรณ สุพรรณ และ วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ. การศึกษาประสิทธิภาพและผลกระทบของการใช้สารคอปเปอร์ซัลเฟต ในการกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 หน้า 153 – 165.
 13. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ สุทธวรรณ สุพรรณ สุจยา ฤทธิศร และ เบญจมาภรณ์ รุจิตร. 2556. การศึกษาคุณภาพน้ำ ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช และปริมาณแร่ธาตุในอ่างเก็บน้ำบางพระและในท่อน้ำพุร้อนบางพระ จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 179 – 194.
 14. เบญจมาภรณ รุจิตร สิริแข พงษสวัสดิ์อนันต บุญปาน และ สุทธวรรณ สุพรรณ. 2013. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ำเสีย. Science and  Technology  RMUTT Journal. 3(1) : 1–13.
 15. เบญจมาภรณ์ รุจิตร สิริแข พงษ์สวัสดิ์ อัญชลี ทองกำเหนิด และ สุทธวรรณ สุพรรณ. ความหลากหลายของสาหร่ายยึดเกาะพืชน้ำในพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. Science and Technology RMUTT Journal. 3(2) : 14–26.
 16. เบญจมาภรณ์ รุจิตร สิริแข พงษ์สวัสดิ์ อัญชลี ทองกำเหนิด และ สุทธวรรณ สุพรรณ. ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและการประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในบ่อน้ำพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2557. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 19(1) : 47-60.
 17. Waleewan Changpasert, Sirikhae Pongsawat, Sutthawan Suphan and Unchalee Tonggumnead. Water Quality Monitoring and Phytoplankton communities in Rama IX Lake, Pathumthani Province after flood disaster in 2011. Burapha. Sci. J. 19(2014) 1 : 91-108.
 18. ณัฐพล ชาวสวน, สุทธวรรณ สุพรรณ, สิริแข พงษ์สวัสดิ์. 2559. การศึกษาการใช้สารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp. ในบ่อทดลอง. Science and Technology RMUTT Journal. 6(1) : 58 – 70.

รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Proceeding)

 1. Suphan and Y. Peerapornpisal. 2003. Relationship between water quality and diversity of Macroalgae and Benthic Diatoms in Golden Jubilee Thong Pha Phum Project, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province,Thailand. Proceeding on International Symposium on Water Resources Management for Safe Drinking Water 2003, 25 – 29 March 2003, Chiang Mai,Thailand.
 2. Suphan and Y. Peerapornpisal. 2003. Used of Macroalgae and Benthic Diatoms to Monitor Water Quality in  the Area of the Golden Jubilee Thong Pha Phum Project, Thong Pha Phum district, Kanchanaburi Province, Thailand. Proceeding on 2003 International Symposium on Environmental Management: Policy, Research and Education, 6-9 November 2003, Chiang Mai, Thailand.
 3. Sutthawan Suphan and Yuwadee Peerapornpisal. 2007. Diversity of Benthic  Diatoms in Mekong River, Thailand 2006. An International  Conference on “The Great Mekong Sub-region Discovery: Borderless Issues for Regional Strengthening and Sustainable Development”. Loei RajabhatUniversity, Leoi, Thailand. 27-30 August 2007.
 4. Pongswat, S., and Suphan, S. 2011. Scanning Electron Microscopic of Euglenoids In Lotus Pond. 28th MST Annual Conference. 5-7 January 2011, Chiang Rai, Thailand.
 1. Changprasert W., Rujit, B., Suphan, S., and Pongswat,S. 2011. The Investigation of Periphytic Algae  in Lotus Pond. 28th MST Annual Conference. 5-7 January 2011, Chiang Rai, Thailand.
 1. Suphan, S., and Pongswat, S. 2011. Morphological Studies on Green Algae Pediastrum  spp. 28th MST Annual Conference, 5-7 January 2011, Chiang Rai, Thailand.
 1. Natthaphon Chaosuan , Sirikhae Pongswat  and  Sutthawan Suphan. 2015. Removal of Microcystis  spp.   by Chitosan and Rice Straw Extract. Proceeding of International Conference on Science and Technology  2015 (TICST 2015). November 4-16, 2015. Prathumthani, Thailand.

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1542