ผลงานทางวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดับรัฐ ประจันเขตต์

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

  1. ประดับรัฐ ประจันเขตต์ อนันต์ บุญปาน และ สิริแข  พงษ์สวัสดิ์. การผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพโดยของเสียจากสัตว์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย. การประชุมทางวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557
  2. ประดับรัฐ ประจันเขตต์ สุทธวรรณ สุพรรณ และทายาท ศรียาภัย.   การคัดแยกและการใช้หัวเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน. วารสารวิทยาศาสตร์มศว (Srinakharinwirot Science Journal) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่มที่1 ปีที่ 31. หน้า 189 – 203
  3. Pradabrat Prajankate and Pongsri Siwarasak. Co – culture of Trichoderma reesei RT-P1 with Saccharomyces cerevisiae RT-P2 : Morphological Studies. Journal of Microscopy Society of Thailand. Inpress
  4. Pongsri Siwarasak, Nuttawan Kuppithayanant, Churairat Duangduen and Pradabrat Prajankate. Two Strains Co-culture of Trichoderma reesei RT-P1 and Saccharomyces cerevisiae RT-P2 and Its Production of Ethanol from Pineapple Peel Waste. 2nd Rajamangala University of Technology Thanyaburi International Conference, Bangkok, Thailand 16-18 August, 2010.
  5. ประดับรัฐ ประจันเขตต์  ผ่องศรี  ศรีวราศักดิ์   จุไรรัตน์  ดวงเดือน  และ ณัฐวรรณ  คุปตพิทยานันท์. การศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อผสมระหว่าง Trichoderma reesei RT-P1 และ Saccharomyces cerevisiae RT-P2 เพื่อการผลิตเอทานอล. การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553
  6. ประดับรัฐ ประจันเขตต์ วรกวี ชุมวรฐายี  วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ และ สิริแข พงษ์สวัสดิ์.  การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำผิวดินโดยฟิล์มชีวภาพแบคทีเรีย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 หน้า 286-289

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1549