ผลงานทางวิชาการและวิจัย ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์

ผลงานทางวิชาการและวิจัย
ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (International Publication)

 1. Kanwal, S., Khetkorn, W. and Incharoensakdi, A. (2014). GABA acuumulation in response to different nitrogenous compounds in unicellular cyanobacterium Synechocystis PCC 6803. Current microbiology. (DOI 10.1007/s00284-014-0687-4)
 2. Khetkorn, W., Khanna, K. Incharoensakdi, A. and Lindblad, P. (2013). Metabolic and genetic engineering of cyanobacteria for enhanced hydrogen production. Biofuels. 4(5): 535-561 (Review Article).
 3. Khetkorn, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2012) Inactivation of uptake hydrogenase leads to enhanced and sustained hydrogen production with high nitrogenase activity under high light exposure in the cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012. Journal of Biological Engineering. 6:19 [Impact Factor (2012) = 3.910]
 4. Khetkorn, W., Baebprasert, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2012) Increasing electron flow towards hydrogenase and nitrogenase using specific inhibitors results in enhanced H2 production by Anabaena siamensis TISTR 8012. Bioresource Technology. 118: 265-271. [Impact Factor (2012) = 4.750]
 5. Baebprasert, W., Jantaro, S., Khetkorn, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2011) Increased H2 production in the cyanobacterium Synechocystis strain PCC 6803 by redirecting the electron supply via genetic engineering of the nitrate assimilation pathway. Metabolic Engineering. 13: 610-616. [Impact Factor (2012) = 6.859]
 6. Khetkorn, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2010) Enhanced biohydrogen production by the N2-fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012. International Journal of Hydrogen Energy. 35: 12767-12776. [Impact Factor (2010) = 4.054]

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Khetkorn, W., Jantaro, S., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2016) Enhancement of poly-3-hydroxybutyrate production in Synechocystis PCC 6803 by overexpression of its native biosynthetic genes. Bioresource Technology. [Impact factor = 4.750]
 2. Khetkorn, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2016) Response of nitrogen fixing cyanobacterium Anabaena PCC 7120 under fructose mixotrophic culture results in higher PSI-mediated electrons transfer toward H2-metabolism. Bioresource Technology. [Impact factor = 4.750]

รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Proceeding)

 1. Khetkorn, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2012) Disruption of uptake hydrogenase gene resulted in sustained biohydrogen production and enhanced nitrogenase activity under long-term light exposure by a cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012. The 10th International Congress on Plant Molecular Biology, 21-26 October 2012, ICC, Jeju Island, Republic of Korea. pp.296.
 2. Khetkorn, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2010) Optimum condition for enhanced biohydrogen production by nitrogen fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012, The 9th International Hydrogenase Conference”, 27 June-2 July 2010, Uppsala Concert and Congress Hall, Uppsala, Sweden.
 3. Khetkorn, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2009) Combination of optimum condition to biohydrogen production by nitrogen fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012, The 14th Biological Sciences Graduate Congress”, 10-12 December 2009, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 4. Khetkorn, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2008) Effect of several factor on hydrogen production by nitrogen fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012, The 13rd Biological Sciences Graduate Congress”, 15-16 December 2008, National University of Singapore, Singapore.
 5. Khetkorn, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2009) Effect of Culture Medium on Growth and Hydrogen Production by N2-Fixing Cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012, RGJ-Ph.D. Congress X, Jomtein Palm Beach Resort Pattaya, Chonburi. April 3-5, 2009.
 6. Khetkorn, W., Baebprasert, W., Lindblad, P. and Incharoensakdi, A. (2008) Hydrogen Production in N2-Fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012 and Non-N2 Fixing cyanobacterium Synechocystis PCC 6803 under Different Carbon and Nitrogen Source, The 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT.34)”, 31 October- 2 November 2008, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1556