Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ดร.จันทิมา ฑีฆะ

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23-25 ธ.ค.58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ Professional Smary Teacher รองรับแผนพัฒนาระยะยาว 16-17 พ.ค.59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร (สายสนับสนุน) 1 เม.ย.-18 พ.ค.59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เข้าร่วมโครงการศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 18 เม.ย. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ) เพื่อความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 20 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
6. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Plastic Injection Technology) 28-29 มิ.ย.59 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
7. เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา 1 ก.ค. 59 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
8. อบรมการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน 25 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1615