Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ผศ.ประดับรัฐ ประจันต์เขตต์

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานและการสอบปฏิบัติ 3-5 ส.ค.58 ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
2. International Conference on Science and Technology 2015 4-6 November 2015 Faculty of Science and Technology
3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23-25 ธ.ค.58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
4. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม 8 เม.ย. 59 ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
5. เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ Professional Smart Teacher รองรับแผนพัฒนาระยะยาว 16-17 พ.ค.59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
6. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พ.ค.59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา 1 ก.ค. 59 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
8. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 3 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. เป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้นักเรียนปรึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ การศึกษาการผลิตฟิล์มนาโนไคซานเคลือบด้วยซิลเวอร์ออกไซด์ชะลอการดำของกล้วยหอมทอง โรงเรียนอุดมวิทยา
10. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 10 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. อบรมการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน 25 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1616