Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 อาจารย์วรกวี ชุมวรฐายี

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23-25 ธ.ค.58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2. เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 “Collaborative Networks:Key Factors for Success” 9-11 มี.ค.59 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น
3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ Professional Smary Teacher รองรับแผนพัฒนาระยะยาว 16-17 พ.ค.59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1623