Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 7-9 ต.ค. 58 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
2. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 13-14 ต.ค. 58 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
3. เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-25 ต.ค. 58 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน
4. International Conference on Science and Technology 2015 4-6  พ.ย. 58 Faculty of Science and Technology
5. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 5 23-24 พ.ย. 58 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี
6. พานักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตนมเปรี้ยวในระดับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออก 25 พ.ย. 58 ณ บ.ยาคูลท์ ประเทศไทย และหจก.ประยูร ออคิดส์
7. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23-25 ธ.ค. 58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
8. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนใบงานและการสอนปฏิบัติ ระยะที่ 1 ของศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (สวท.) มทร.ธัญบุรี 25-27 ม.ค.59 ณ The Bloom by ทีวีพูล ตำบลพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา
9. ขออนุญาตเดินทางเพื่อศึกษาการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาไทยและไต้หวัน 8 ก.พ. 59 ณ บ.พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอร์รี่
10. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM และเจรจาความร่วมมือ ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ 9-15 ก.พ.59 ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
11. เข้าร่วมโครงการ การพัฒนา Talent Resources เข้าสู่ Smart University 17-18 มี.ค.59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท อแนด์ สปา  จ.นครนายก
12. เข้าร่วมโครงการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ผศ) 3. มี.ค. 59 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
13. เข้าร่วมโครงการศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 18 เม.ย. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พ.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. เข้าร่วมโครงการลงนามและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ ณ สาธารณรัฐไต้หวัน 14-19 มิ.ย.59 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน
16. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 29 มิ.ย.-22 ก.ค.58 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
17. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทก์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 3 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทก์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 10 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1626