Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23-25 ธ.ค. 58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2. เข้าร่วมสัมมนาในห้วข้อ การตรวจวัดปริมาณสาหร่ายในแหล่งน้ำดิบ 26 ก.พ. 59 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ Professional Smary Teacher รองรับแผนพัฒนาระยะยาว 16-17 พ.ค. 59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
4. เข้าร่วมโครงการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ผศ) 3. มี.ค. 59 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
5. เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 23-24 พ.ค. 59 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
6. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยสาหร่ายพิษและตรวจสอบสารพิษจากสาหร่ายในแหล่งน้ำธรรมชาติ 21-22 มิ.ย. 59 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคัดแยกและประโยชน์ของรงควัตถุจากสาหร่ายขนาดเล็ก 23-24 มิ.ย. 59 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา 1 ก.ค. 59 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
9. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทก์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 3 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทก์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 10 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. ขออนุญาตไปราชการ(งานวิจัย) 14 ก.ค. 59 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1627