Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 31 ส.ค.-2 ก.ย.58 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
2. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 2560-2564 17 ก.ย. 58 ณ โรงแรมเซนจูรี่
3. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 7-9 ต.ค.58 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
4. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 13-14 ต.ค.58 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
5. เข้าร่วมสัมมนา Forest for Live ป่าเพื่อชีวิต 3 ธ.ค. 58 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น
6. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA 21 ธ.ค. 58 ณ ห้องปฏิบัติการทางอณูและชีววิทยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23-25 ธ.ค.58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
8. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (WIL) ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ 11-12 ก.พ.59 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
9. เข้าร่วมโครงการ การพัฒนา Talent Resources เข้าสู่ Smart University 17-18 มี.ค.59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท อแนด์ สปา  จ.นครนายก
10. เข้าร่วมโครงการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ผศ) 30 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
11. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่ 28-29 เม.ย.59 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ บางละมุง พัทยา
12. เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจารย์กับสถานประกอบการ 8-10 มิ.ย.59 ณ ทราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี
13. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 มิ.ย. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Rmutt’Smart Teacher Model 20-24 มิ.ย.59 ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
15. เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา 1 ก.ค. 59 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1634