Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ดร.อารณี โชติโก

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เข้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 22 ม.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ขออนุญาตเดินทางเพื่อศึกษาการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาไทยและไต้หวัน 8 ก.พ. 59 ณ บ.พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอร์รี่
3. เข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 2-4 มี.ค.59 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย
4. เเข้าร่วมโครงการ การพัฒนา Talent Resources เข้าสู่ Smart University 17-18 มี.ค.59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท อแนด์ สปา จ.นครนายก
5. เข้าร่วมครงการประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ในหัวข้อนักเรียนทุนกับงานวิจัยและพัฒนา 8-9 เม.ย.59 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา
6. เข้าร่วมโครงการศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 18 เม.ย. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ) เพื่อความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 25 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
8. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่ 28-29 เม.ย.59 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ บางละมุง พัทยา
9. เข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 15-17 มิ.ย.59 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
10. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 มิ.ย. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา 1 ก.ค. 59 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
12. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง 4-5 ก.ค.59 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม.
13. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility 6 ก.ค.-10 ส.ค.59 ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1636