ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 •  National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน
 • NationalTsingHuaUniversity(NTHU) ประเทศไต้หวัน
 • National Food Research Institute (NFRI) ประเทศญี่ปุ่น
 • Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรมชลประทาน
 • บริษัท WGC จำกัด
 • บริษัท บี.อี. มารูบิชิ  (ประเทศไทย) จำกัด
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • กรมช่างโยธา กองทัพอากาศ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
 • บริษัททิปโก้ ฟู้ดส์ ประเทศไทย (จำกัด)
 • บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=260

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.