หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ.  2551  และในปีการศึกษา  2553
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEd)  พ.ศ. 2552  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 11 รวมทั้งสนองต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  หลักสูตรฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสาขาวิชาชีววิทยาที่มีความรู้ด้านชีววิทยา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้ในหลักสูตรฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา (สหกิจศึกษา) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างประสบการณ์ และรู้จักแก้ปัญหาในสภาพการทำงานจริง

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ภาษาอังกฤษ              Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย        วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ชื่อย่อภาษาไทย         วท.บ. (ชีววิทยา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science (ฺBiology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      B.Sc. (Biology)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  132  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  33       หน่วยกิต

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                           6       หน่วยกิต

1.2  กลุ่มวิชาภาษา                                                             15        หน่วยกิต

1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                             6        หน่วยกิต

1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ                                 1        หน่วยกิต

1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ                                                        5        หน่วยกิต

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                        93       หน่วยกิต

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                26      หน่วยกิต                          

2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                        45      หน่วยกิต

2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                         15      หน่วยกิต

2.4  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ                     7       หน่วยกิต


3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      6         หน่วยกิต


รายวิชาที่เปิดสอน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา  กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

1.1.1  รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

01-110-002 มนุษย์กับสังคม    3 (3 – 0 – 6)
Man and Society
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์  3 (3 – 0 – 6)
Human Relations
 01-110-009  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   3 (3 – 0 – 6)
Development of Social and Life Quality
 01-110-016 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    3 (3 – 0 – 6)
 Intellectual Properties Law

1.1.2  รายวิชามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

01-210-001    สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3 (3 – 0 – 6)
 Information and Academic Report Writing
01-210-004     จิตวิทยาทั่วไป 3 (3 – 0 – 6)
General  Psychology
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม

3 (3 – 0 – 6 )

Reasoning and Ethics
01-210-012  ไทยศึกษา  3 (3 – 0 – 6 )
Thai Studies

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต 

1.2.1 รายวิชาภาษาไทย  ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3 (2 – 2 – 5)
Thai for Communication    
 01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ  3 (2 – 2 – 5)
AcademicReadingand Writing           
 01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ  3 (2 – 2 – 5)
Writing for Careers
 01-310-009 ศิลปะการพูด  3 (2 – 2 – 5)
Arts of Speaking

1.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานบังคับ โดยศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

01-320-001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3 (3 – 0 – 6)
Fundamental English
01-320-002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2 – 2 – 5)
Communicative English
01-320-006   ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2 – 2 – 5)
English for Science and Technology

1.2.3 รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป  ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้       

01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2 – 2 – 5)
English Conversation                               
01-320-004  การอ่านภาษาอังกฤษ  3 (2 – 2 – 5) 
English Reading
01-320-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3 (2 – 2 – 5)
English for Job Application
01-320-007  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ   3 (2 – 2 – 5)
English for Presentations

1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

09-121-045  สถิติทั่วไป  3 (3 – 0 – 6)
General Statistics                                      

และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

09-130-042  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน 3 (2 -2 – 5)
Internet Technology for Daily Uses
09-130-044 การใช้โปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ 3 (2 – 2 – 5)
Application of Software for Modern Offices
09-210-015 เคมีในชีวิตประจำวัน  3 (3 – 0 – 6)
Chemistry for Daily Uses
09-311-051  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 (3 – 0 – 6)
Life and Environment
09-311-052   ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3 – 0 – 6)
Biology and Sufficiency Economy
09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3 – 0 – 6)
Science and Technology

1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ  1  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล 1(0 – 2 –  1)
Individual Sports
 01-610-003 นันทนาการเพื่อชีวิตประจำวัน    1 (0 – 2 – 1)
Recreation for Daily Life
01-610-005  การเป็นผู้นำค่ายพักแรม 3 (3 – 0 – 6)
Camping Leadership
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 3 (2 – 2 – 5)
Social Dances for Health

1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ  5  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

01-010-009              ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ 2 (1 – 2 – 3)          
Learning Skill for Success
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ     3 (3 – 0 – 6)
Personality Development
04-040-007 การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน  2 (2 – 0 – 4)
Residential Appliances Maintenance        
09-090-009 เทคโนโลยีกับโลกาภิวัฒน์  3 (3 – 0 – 6)
Technology and Globalization
09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ   2 (2 – 0 – 4)
Science and Nature
11-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว 2 (1 – 3 – 3)
Home Health Care

2.  หมวดวิชาเฉพาะ   93   หน่วยกิต

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  26  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

09-111-151                              แคลคูลัส 1                                                                                                  3 (3 – 0 – 6)                         
Calculus 1     
09-111-152  แคลคูลัส 2      3 (3 – 0 – 6)
Calculus 2
09-210-125  เคมี 1   3 (3 – 0 – 6)
Chemistry 1
09-210-126  ปฏิบัติการเคมี 1  1 (0 – 3 – 1)
Chemistry Laboratory 1
09-210-127  เคมี 2  3 (3 – 0 – 6)
Chemistry 2
09-210-128 ปฏิบัติการเคมี 2    1 (0 – 3 – 1)
Chemistry Laboratory 2
09-311-148  หลักชีววิทยา   3 (3 – 0 – 6)
Principles of Biology
09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1 (0 – 3 – 1)
Principles of Biology Laboratory                   
09-410-131  ฟิสิกส์  1  3 (3 – 0 – 6)
Physics 1
09-410-132   ปฏิบัติการฟิสิกส์  1   1 (0 – 3 – 1)
Physics Laboratory 1
09-410-133  ฟิสิกส์  2      3 (3 – 0 – 6)
Physics 2
09-410-134  ปฏิบัติการฟิสิกส์  2  1 (0 – 3 – 1)
Physics Laboratory 2

2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต

09-212-102                         เคมีอินทรีย์ 1                                                                                       3 (3 – 0 – 6)                       
Organic Chemistry 1                                                            
09-212-103  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1     1 (0 – 3 – 1)
Organic Chemistry  Laboratory  1    
09-213-304  ชีวเคมี  3 (3 – 0 – 6)
Biochemistry
09-213-305  ปฏิบัติการชีวเคมี   1 (0 – 3 – 1)
Biochemistry Laboratory
09-xxx-xxx  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต                                     3 (3 – 0 – 6)
Anatomy and Physiology of Organism                    
09-xxx-xxx  ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต                     1 (0 – 3 – 1)
Anatomy and Physiology of Organism Laboratory                                          
09-xxx-xxx     โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  3 (3 – 0 – 6)
Cell Structure and Function
09-xxx-xxx ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  1 (0 – 3 – 1)
Cell Structure and Function Laboratory
09-xxx-xxx นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ 3 (3 – 0 – 6)
Ecology and Biological Conservation
09-xxx-xxx ปฎิบัติการนิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์                     1 (0 – 3 – 1)
Ecology and Biological Conservation Laboratory         
09-xxx-xxx หลักพันธุศาสตร์  3 (3 – 0 – 6)
Principles of Genetics
09-xxx-xxx ปฏิบัติการหลักพันธุศาสตร์  1 (0 – 3 – 1)
Principles of Genetics Laboratory                              
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป                                                                         3 (3 – 0 – 6)
General Microbiology
09-312-264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1 (0 – 3 – 1)
General Microbiology Laboratory
09-xxx-xxx    การจัดการระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 3 (3 – 0 – 6)
Systemetics and Biodiversity
09-xxx-xxx ปฏิบัติการการจัดการระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา                                   1 (0 – 3 – 1)
Systemetics and Biodiversity Laboratory
09-xxx-xxx วิวัฒนาการ  3 (3 – 0 – 6)
Evolution
09-311-358 ชีวสถิติ 3 (2 – 3 – 5)
Biostatistic
09-313-365 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3 (2 – 3 – 5)
Introduction to Biotechnology
09-315-363 สัมมนาทางชีววิทยา 1 (0 – 3 – 1)
Seminar  in  Biology
09-315-464 โครงงานด้านชีววิทยา  1                                                                 1 (0 – 3 – 1)
Biology Project  1                                                                  
09-315-465  โครงงานด้านชีววิทยา  2 2 (0 – 6 – 2)
Biology Project 2

                2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต

09-311-257        ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม      3 (3 – 0 – 6)
Environmental Biology
09-311-362 เทคนิคทางชีววิทยา 3 (0 – 6 – 3)
Biological  Techniques
 09-312-365 สาหร่ายวิทยา    3 (2 – 3 – 5)
Phycology          
09-312-366 ชีววิทยาของยีสต์  3 (2 – 3 – 5)
Biology of  Yeast
09-312-367 เห็ดรา   3 (2 – 3 – 5)
Fungi
09-312-368 แบคทีเรียวิทยา  3 (2 – 3 – 5)
Bacteriology
09-312-369 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3 (2 – 3 – 5)
Environmental  Microbiology
09-312- 370  จุลชีววิทยาทางอาหาร  3 (2 – 3 – 5)
Food  Microbiology
09-312-371 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2 – 3 – 5)
Industrial Microbiology
09-313-366 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  3 (2 – 3 – 5)
Basic Bioinformatics
09-313-367 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 (2 – 3 – 5)
Principles of  Plant Tissue Culture
09-313-368 เทคโนโลยีของเอนไซม์  3 (2 – 3 – 5)
Enzyme  Technology
09-313-369 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม  3 (2 – 3 – 5)
Industrial Biotechnology
09-313-371 พันธุวิศวกรรม  3 (2 – 3 – 5)
Genetic Engineering
09-xxx-xxx  อาชีวอนามัย  3 (3 – 0 – 6)
Occupational Health
09-xxx-xxx เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียในระบบอุตสาหกรรม 3 (2 – 3 – 5)
Industrial Wastewater Treatment Systems
09-xxx-xxx การควบคุมศัตรูพืชและศัตรูสัตว์โดยชีววิธี 3 (3 – 0 – 6)
Biological Control of Plant Pests and Animal Pests

                2.4  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
                       กลุ่มเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา

09-001-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1 (0 – 2 – 1)
Preparation for Professional Experience              
09-001-302 สหกิจศึกษา  6 (0 – 40 – 0)
Cooperative Education

                      หรือกลุ่มเลือกรายวิชาฝึกงาน

09-001-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1 (0 – 2 – 1)
Preparation for Professional Experience
09-001-304 ฝึกงาน  3 (0 – 40 – 0)
On the Job Training
09-001-305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (0 – 6 – 3)
Professional  Skills  in  Science  and  Technology

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=29

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.