หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

มีการเรียนการสอนและงานวิจัย ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการ ทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ เน้นการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติมืออาชีพในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้จริง เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผ่านกระบวนการเรียน การสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Applied Biology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย      วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
ชื่อย่อภาษาไทย        วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Applied Biology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    B.Sc. (Applied Biology)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะ         92 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต

คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ฯ – คณิตฯ หรือตามดุลยพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

  1. นักวิจัย นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. พนักงานใน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality control) ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Quality assurance) ฝ่ายผลิต (Production) หรือ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and development)
  3. เจ้าของธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
  4. ครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา

bio

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=29

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.